Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΗΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ».


                                 Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
             ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
ΠΛ.  ΔΗΜ.  ΛΙΓΔΑ  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ.57018
      ΑΦΜ  999306591  Α΄ ΔΟΥ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
        ΤΗΛ: 2394033171  ΦΑΞ: 2394033008


ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΘΕΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ».        
      
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  Πρόεδρος της  Δημοτικής   Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Μυγδονίας  (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)  του Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία,  όπως  αυτή  ορίζεται  στην  παρ.  9α  του  άρθρου  1  του  Π.Δ. 59/07,  για  την  παροχή  υπηρεσίας  με  τίτλο  : Λειτουργία  και  συντήρηση  εγκατάστασης  επεξεργασίας  λυμάτων  Δήμου  Μυγδονίας,  προϋπολογισμού  145.000,00  ευρώ.
Κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  είναι  εκείνο  της  «πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη  προσφοράς»  σύμφωνα  με  την  παρ.  1α του  άρθρου  46  του  Π.Δ.  59/07.
Η δημοπρασία θα γίνει την Τρίτη  14  Σεπτεμβρίου   με ώρα έναρξης  9,30π.μ.  και  λήξης 10,00π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ (πλατεία Δημ. Λίγδα – Μελισσοχώρι),  ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών.

1.         Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον στο αντικείμενο δραστηριοτήτων τους περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών και τα ίδια ή τα μέλη τους (επί κοινοπραξιών) :
   1.1   προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. Ή του Ε.Ο.Χ. και είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του κράτους για την παροχή υπηρεσιών με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης.
1.2                  προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε. και είναι εγγεγραμμένα σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του αντίστοιχου κράτους ή προσκομίσουν δηλώσεις και πιστοποιητικά και παρέχουν σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
1.3                  προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και είναι εγγεγραμμένοι στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων παροχών υπηρεσιών της κατηγορίας 16 του Παραρτήματος XVII A της οδηγίας 2004/17/ΕΚ με αριθμό αναφοράς CPC 94010 (υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες) και αριθμό αναφοράς CPV 90481000-2.

Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει η εγγραφή στα μητρώα και τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό.

   2.    σε περίπτωση κοινοπραξίας κάθε μέλος της πρέπει να εμπίπτει τουλάχιστον σε μία από τις περιπτώσεις της παρ.   18.1, διαφορετικά όλη η υποψήφια κοινοπραξία στερείται του δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό.
  3.      Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα  έξι (16) μήνες.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του Ν.1418/84 όπως ισχύει και με τους όρους του Ν.3263/2004.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 4 παράγραφος β του Ν.1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Ν.3263/2004.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται σε 1.069,94 ΕΥΡΩ και θα απευθύνεται προς τη  Δ.Ε.Υ.Α.ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ.
    Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  πάρουν  τα  παραπάνω  τεύχη, από 30  Αυγούστου  έως  8 Σεπτεμβρίου.  Για  την  παραλαβή  των  τευχών  οι  ενδιαφερόμενοι  καταβάλλουν  τη  δαπάνη  αναπαραγωγής   τους  που  ανέρχεται  σε  20,00 ευρώ.
Πληροφορίες και ότι σχετικό με τη δημοπρασία δίνονται στα γραφεία του Δήμου και στο τηλέφωνο 2394(0)33171, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   
   
                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                ΑΣΤΕΡΙΟΣ  ΓΑΒΟΤΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Το blog kallithiotis δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις υιοθετούμε, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.