Σάββατο, 22 Αυγούστου 2009

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 20000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»

Αιτιολογική Έκθεση
1. Στο από 1.6.2009 Μνημόνιο – Πλαίσιο αρχών συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του Ο.Α.Ε.Δ. και της ΚΕΔΚΕ προβλέπεται η εφαρμογή από τα μέρη «Ειδικού Συνδυασμένου Προγράμματος Απασχόλησης», με σκοπό τη δυνατότητα τοποθέτησης έως είκοσι χιλιάδων ανέργων σε θέσεις εργασίας στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα.
Τα βασικά στοιχεία του παραπάνω «ειδικού συνδυασμένου προγράμματος απασχόλησης» είναι:
Η κατανομή των προς κάλυψη θέσεων εργασίας ανά νομό και Δήμο θα γίνει από την ΚΕΔΚΕ με κριτήρια που συνεκτιμούν την ένταση του προβλήματος της ανεργίας ανά νομό, τη σχέση του τοπικού εισοδήματος σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο, καθώς και τις διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες της παραγωγικής βάσης κάθε περιοχής. Σε πρώτη φάση θα κατανεμηθούν δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) θέσεις εργασίας, ενώ η κατανομή των υπολοίπων πέντε χιλιάδων (5.000) θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις της στις τοπικές κοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση, η ΚΕΔΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στον Ο.Α.Ε.Δ. την ανακατανομή των θέσεων εργασίας, ανάλογα με την εξέλιξη του προγράμματος και με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των θέσεων εργασίας.
Με βάση την παραπάνω κατανομή, οι Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα θα μπορούν να αιτούνται την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των διατιθέμενων σε αυτούς θέσεων εργασίας, εξειδικεύοντας και περιγράφοντας τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας (ειδικότητα, προσόντα, κλπ.) και υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα στην ειδική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ, ενώ ο ΟΑΕΔ θα προβαίνει στην εξατομικευμένη κάλυψη των αιτούμενων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του ως φορέας σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια της εντοπιότητας και της εμπειρίας.
Οι Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού με περισσότερους από 5.000 κατοίκους και τα νομικά τους πρόσωπα πρέπει να προσλάβουν, σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των διατιθέμενων σε αυτούς θέσεων, ανέργους που λαμβάνουν ή πρόκειται να λάβουν επίδομα ανεργίας (επιδοτούμενους ανέργους) και σε ποσοστό ως 30% ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, χωρίς δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας (μη επιδοτούμενους ανέργους). Αντιστοίχως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού με λιγότερους από 5.000 κατοίκους και τα νομικά τους πρόσωπα πρέπει να προσλάβουν, σε ποσοστό τουλάχιστον 30% των διατιθέμενων σε αυτούς θέσεων, ανέργους που λαμβάνουν ή πρόκειται να λάβουν επίδομα ανεργίας και σε ποσοστό μέχρι 70% ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, χωρίς δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας.
Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα θα απασχολήσουν τους προσλαμβανόμενους ανέργους για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τους τριάντα έξι (36) μήνες, εφαρμοζομένων εν πάση περιπτώσει των διατάξεων του π.δ. 164/2004, στη διάρκεια του οποίου θα τους παρέχουν πλήρη μισθό και ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο του «Ειδικού Συνδυασμένου Προγράμματος Απασχόλησης» δεν επιτρέπεται η υπερωριακή απασχόληση των προσλαμβανόμενων ανέργων, καθώς και η απασχόλησή τους κατά τις νυχτερινές ώρες ή Κυριακές και αργίες.
Για το σύνολο του χρονικού διαστήματος απασχόλησης, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα θα λαμβάνουν ως επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ ποσό ίσο με το επίδομα ανεργίας που λάμβανε (ή είχε κατοχυρώσει δικαίωμα λήψης) ο τοποθετούμενος άνεργος πριν από την πρόσληψή του (στην περίπτωση επιδοτούμενων ανέργων) ή του βασικού επιδόματος ανεργίας (στην περίπτωση μη επιδοτούμενων ανέργων), αναπροσαρμοζόμενο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Συνεπώς, η χρηματοδότηση του προγράμματος κατά το μέρος του μισθού των απασχολούμενων που αντιστοιχεί στο, κατά περίπτωση, ποσό επιχορήγησης, θα γίνει από τον ΟΑΕΔ, ενώ για το υπόλοιπο από τους φορείς στους οποίους είναι τοποθετημένοι οι άνεργοι. Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, εφόσον αυτά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα χρηματοδότησης του προγράμματος κατά το μέρος που αντιστοιχεί σε αυτά, τότε η χρηματοδότηση γίνεται από τους οικείους ΟΤΑ υπό τη μορφή αντίστοιχης επιχορήγησης των νομικών προσώπων.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 εξειδικεύονται οι πόροι χρηματοδότησης του προγράμματος από πλευράς των ΟΤΑ πρώτου βαθμού και ο τρόπος διάθεσής της. Ειδικότερα προβλέπεται ότι το 98% των εσόδων του φόρου ζύθου, τα έσοδα από το τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα της υπαίθριας διαφήμισης) και τα έσοδα από το 15% του ΤΑΠ που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μεταφέρονται σε νέο λογαριασμό και κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους ΟΤΑ, ύστερα από πρόταση της ΚΕΔΚΕ. Είναι αυτονόητο ότι η μεταφορά των ανωτέρω πόρων δεν συνιστά κατάργησή τους, αλλά αναστολή καταβολής τους προς τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού, σε εκτέλεση του από 1.6.2009 Μνημονίου – Πλαισίου αρχών συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του Ο.Α.Ε.Δ. και της ΚΕΔΚΕ, προκειμένου να εφαρμοσθεί το ως άνω Πρόγραμμα και για όσο χρόνο αυτό διαρκεί.
2. Με την παρ. 2 του παρόντος επαναφέρονται σε ισχύ διατάξεις για την εξόφληση οφειλών, τελών και προστίμων προς τους ΟΤΑ με ευνοϊκούς όρους.
3. Με την περίπτ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας εξαιρείται από το σύστημα προσλήψεων που καθιερώνει ο νόμος αυτός. Με την υπ’ αριθμ. 989/1996 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό ότι στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα περιλαμβάνεται και το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου. Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 του παρόντος αποσαφηνίζεται νομοθετικώς το ζήτημα προς την κατεύθυνση της ως άνω γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προς άρση κάθε αμφιβολίας.

Άρθρο ……
1. α. Το Ειδικό Συνδυασμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης, το οποίο προβλέπεται στο από 1η Ιουνίου 2009 Μνημόνιο πλαισίου αρχών συνεργασίας, μεταξύ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του Ο.Α.Ε.Δ. και της ΚΕΔΚΕ χρηματοδοτείται, κατά το μέρος που αφορά στη συμμετοχή των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, από το 98% των εσόδων του φόρου ζύθου (άρθρο 9 του ν.δ. 703/1970) και το μέρος των εσόδων των τελών διαφήμισης και ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρα 9 παρ. 6 α του ν. 2880/2001 και 24 παρ. 19 του ν.2130/1993 αντίστοιχα). Κατά το μέρος που αφορά τον Ο.Α.Ε.Δ. το πρόγραμμα χρηματοδοτείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω Μνημόνιο, τα οποία εξειδικεύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
β. Προς τούτο, και για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προγράμματος, τα έσοδα των οικείων λογαριασμών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπολοίπων, μεταφέρονται σε νέο λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος και κατανέμονται κάθε τρίμηνο, με απόφαση και χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών στους δικαιούχους ΟΤΑ, ύστερα από πρόταση της ΚΕΔΚΕ και με βάση την κάλυψη των αιτούμενων θέσεων εργασίας.
γ. Στους προσλαμβανομένους, σύμφωνα με τους όρους του ανωτέρω Μνημονίου, δεν καταβάλλονται τα κατ’ αποκοπήν έξοδα κίνησης, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2/50025/0022/2006 (ΦΕΚ 1489 Β΄) Κ.Υ.Α., όπως κάθε φορά ισχύει, ούτε οποιαδήποτε άλλη αμοιβή πέραν της προβλεπόμενης στο ίδιο Μνημόνιο.
2. α. Επαναφέρονται σε ισχύ, από τη δημοσίευση αυτού του νόμου και μέχρι 30.6.2010 και εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις καταβολής οφειλών προς Δήμους, Κοινότητες και τα ν.π.δ.δ. αυτών, οι οποίες προβλέπονται από την παρ. 3 περιπτ. α΄, β΄, δ΄, ε΄ του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄), καθώς και από την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄) και οι ρυθμίσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α΄), με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτού του άρθρου. Στο προηγούμενο εδάφιο υπάγονται οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, με εξαίρεση τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, βεβαιωμένες ή μη, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.
β. Πρόστιμα του άρθρου 5 του ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α΄), καθώς και οφειλές από τέλη κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α΄), τα οποία έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου μπορεί να ρυθμισθούν και να καταβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μειωμένα κατά 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής.
γ. Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις υπό ρύθμιση διαφορές δεν συμψηφίζονται ούτε δημιουργούν απαίτηση επιστροφής.
3. Στα νομικά πρόσωπα της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά την έννοια της περίπτ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28) περιλαμβάνεται και το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου.


Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Φ. ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2009

Σε εφαρμογή το πρόγραμμα των δήμων
Εν αναμονή της εγκυκλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) βρίσκονται οι ΟΤΑ της χώρας που θα λάβουν μέρος στο ειδικό συνδυασμένο πρόγραμμα απασχόλησης 20.000 ανέργων.Ήδη η ΚΕΔΚΕ απέστειλε προς όλες τις ΤΕΔΚ της χώρας το σχέδιο απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ή Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης που αφορά την υλοποίηση του προγράμματος.
Ειδικότερα, το σχέδιο αναφέρει: «Η διάρκεια του ειδικού προγράμματος ορίζεται σε 36 μήνες, η δε διάρκεια των συμβάσεων που θα υπογραφούν με τους προσλαμβανομένους θα είναι μέχρι 24 μήνες, λαμβανομένων υπόψη των οριζομένων στο ΠΔ 164/2004.Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στον δήμο/δημ. επιχείρηση θα καταβάλλεται σε αυτούς πλήρης μισθός και ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαγορευμένης της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και της απασχόλησής τους κατά τις νυχτερινές ώρες και αργίες.Οι προσλαμβανόμενοι με το ειδικό αυτό πρόγραμμα δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δήμου/ επιχείρησης και δεν είναι δυνατή η μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. Οι λοιποί όροι συνεργασίας θα περιγράφονται αναλυτικά στις συμβάσεις που θα υπογραφούν με τους προσλαμβανομένους».
Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση για τους όρους εργασίας των 20.000 ανέργων.
Σύμφωνα με την απόφαση προσφέρονται ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ για την απασχόληση ανέργων. - Συγκεκριμένα, επιχειρήσεις των δήμων με περισσότερους από 5.000 κατοίκους δύναται να επιχορηγηθούν: α) για το 70% των θέσεων που αιτούνται με την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων μέσω της επέκτασης του παγίου προγράμματος μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, επεκτείνοντας το διάστημα επιχορήγησης μέχρι και 36 μήνες. β) για το 30% των θέσεων που αιτούνται, με την πρόσληψη μη επιδοτούμενων ανέργων για χρονικό διάστημα μέχρι 36 μήνες.Επιχειρήσεις των δήμων με λιγότερους από 5.000 κατοίκους δύναται να επιχορηγηθούν: α) για το 70% των θέσεων που αιτούνται με την πρόσληψη μη επιδοτούμενων ανέργων για χρονικό διάστημα μέχρι και 36 μήνες και β) για το 30% των θέσεων που αιτούνται, με την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων μέσω της επέκτασης του παγίου προγράμματος μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, επεκτείνοντας το διάστημα της επιχορήγησης μέχρι και 36 μήνες.
Για το σύνολο του χρονικού διαστήματος απασχόλησης οι επιχειρήσεις των δήμων θα λαμβάνουν ως επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ ποσό ισοϋψές του επιδόματος ανεργίας που ελάμβανε ή είχε κατοχυρώσει δικαίωμα λήψης ο τοποθετούμενος άνεργος πριν από την πρόσληψή του (στην περίπτωση επιδοτούμενων ανέργων) ή του βασικού επιδόματος ανεργίας (στην περίπτωση μη επιδοτούμενων ανέργων)αναπροσαρμοζόμενο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.Η α΄ φάση του προγράμματος διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα για το οποίο ο άνεργος έχει κατοχυρώσει δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας, ενώ η β΄ φάση είναι το υπολειπόμενο μέχρι τη συμπλήρωση των 36 μηνών.
Κατά τη διάρκεια της β΄ φάσης ο τοποθετούμενος ασφαλίζεται και για τον κλάδο ανεργίας. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η δημοτική επιχείρηση δεν θα πρέπει να παρουσιάζει μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.Πού θα τοποθετηθούν οι υπάλληλοι .Σε πρώτη φάση κατανέμονται στους δήμους οι 15.000 θέσεις εργασίας, ενώ η κατανομή των υπολοίπων 5.000 θέσεων θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις της στις τοπικές κοινωνίες. Ειδικότερα, οι υπόλοιπες θέσεις θα προορίζονται για περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία- όπως για παράδειγμα η Νάουσα- ή για τουριστικές περιοχές στις οποίες θα παρουσιαστούν αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό.
Η κατανομή έγινε αρχικά σε επίπεδο νομών, όπου ελήφθη υπόψη το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το ποσοστό ανεργίας και στη συνέχεια προχώρησε ο καταμερισμός των θέσεων ανά δήμο, βάσει δύο κριτηρίων και συγκεκριμένα του πληθυσμού (κατά 80%) και του αριθμού των Δημοτικών Διαμερισμάτων τους (κατά 20%).
Με βάση την κατανομή, οι δήμοι θα προχωρήσουν στην υποβολή αιτημάτων για την κάλυψη των θέσεών τους, εξειδικεύοντας κάθε μία θέση που επιθυμούν (ειδικότητα, απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων κ.λπ.).Η επιλογή θα γίνεται από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του ΟΑΕΔ και αρμόδια θα είναι πενταμελής επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν τρία μέλη από την ΚΕΔΚΕ και δύο μέλη από το υπουργείο Απασχόλησης και τον ΟΑΕΔ.Εν τω μεταξύ ανακύπτουν και νέα προβλήματα γύρω από τον ακριβή αριθμό των ανέργων που θα απορροφηθούν τελικά στους δήμους, παρά την κατανομή των 20.000 θέσεων στην οποία έχει προβεί η ΚΕΔΚΕ.
Με βάση τη συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού και της ΚΕΔΚΕ στο πρόγραμμα ανέργων ο ΟΑΕΔ θα συμμετάσχει με το επίδομα ανεργίας και η Τοπική Αυτοδιοίκηση με το υπόλοιπο ποσό, ως τα 1.150 ευρώ μηνιαίως που αποτελούν τον μισθό των δημοτικών υπαλλήλων.Σε γενικές γραμμές, η χρηματοδότηση θα είναι 40% ΟΑΕΔ και 60% Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Οι δήμοι αναμένεται να αντλήσουν το αναγκαίο για τη χρηματοδότηση των ανέργων ποσό από το τέλος ακίνητης περιουσίας, το τέλος διαφήμισης και τον φόρο ζύθου που κατανέμονται κάθε χρόνο με απόφαση της διοίκησης της ΚΕΔΚΕ.
Πίνακας με την κατανομή των θέσεων στους δήμους του Ν.Θεσσαλονίκης …ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 ΑΤΟΜΑ…
Σχέδιο απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη
Μνημόνιο συνεργασίας Υπουργείου Απασχόλησης-ΚΕΔΚΕ-ΟΑΕΔ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ»
Το 1ο Φεστιβάλ Γκάιντας της Κ. Μακεδονίας στα Τρίκαλα Ημαθίας

Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Τρικάλων Ημαθίας «Η Ανατολική Ρωμυλία» διοργανώνει το 1ο Φεστιβάλ Γκάιντας Κεντρικής Μακεδονίας το Σάββατο 22 Αυγούστου 2009 στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Τρικάλων (ώρα έναρξης: 9:00 μ.μ.).

Στο φεστιβάλ, που θα έχει χαρακτήρα λαϊκού γλεντιού, συμμετέχουν 30 τουλάχιστον αναγνωρισμένοι Γκαϊτατζήδες από διάφορα μέρη της Ελλάδας, οι οποίοι με τη συνοδεία και άλλων παραδοσιακών οργάνων θα σας ταξιδέψουν στους μουσικούς ρυθμούς της Θράκης και της Ανατολικής Ρωμυλίας.

Σκοπός της εκδήλωσης, που τελεί υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας και του Δήμου Πλατέος, είναι να τονιστεί η γκάιντα ως το μουσικό διαχρονικό σύμβολο του θρακιώτικου λαϊκού πολιτισμού και της παράδοσης.

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2009

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Μυγδονίας


Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα διοργανώσει ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μυγδονίας για την υπόλοιπη περίοδο του καλοκαιριού είναι οι παρακάτω:


Σάββατο 15 Αυγούστου 2009
Δημοτικό Διαμέρισμα Δρυμού
Πανηγύρι Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου - Κουρμπάνι
Παραδοσιακό γλέντι με τη Νίτσα Τσίτρα και την ορχήστρα της στην κεντρική πλατεία του χωριού

Δημοτικό Διαμέρισμα Μελισσοχωρίου
Πανηγύρι Μελισσοχωρίου στην πλατεία του χωριού


Κυριακή 23 Αυγούστου 2009
Ανοιχτό Θέατρο «Τσούκες» Δρυμού
«Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα»
Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μ. Ρέππα - Θ. Παπαθανασίου περιοδεύει την Ελλάδα και κάνει μια στάση στο Ανοιχτό Θέατρο Δρυμού, σχολιάζοντας τον ρατσισμό, την πολιτική ίντριγκα, τον νεοπλουτισμό, την απιστία και τη διαπλοκή. Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βίκυ Σταυροπούλου, Τζόυς Ευείδη, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Δήμητρα Στογιάννη κ.α.
Ώρα 21.15 μ.μ.


Σάββατο 29 Αυγούστου 2009
Ανοιχτό Θέατρο «Τσούκες» Δρυμού
Μουσική Βραδιά με τον ταλαντούχο ερμηνευτή Ιωάννη Λάκη από τη Λητή και παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Όταν έχω εσένα» σε μουσική Σταμάτη Κραουνάκη και στίχους Λάκη Λαζόπουλου
Είσοδος ελεύθερη. Ώρα 21.30 μ.μ.


Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2009
Ανοιχτό Θέατρο «Τσούκες» Δρυμού
Η Χιονάτη και οι επτά ψηλοί νάνοι»
Παιδική Παράσταση σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγγέρη
Ώρα 21.15 μ.μ.


Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2009
Ανοιχτό Θέατρο «Τσούκες» Δρυμού
« Ο Σίσυφος και το παραβάν» από τη Θεατρική Ομάδα «Ταξίδι Ονείρου»
Είσοδος ελεύθερη. Ώρα 21.15 μ.μ.
"Εχέδωρος του Πολιτισμού"

Με γνωστά ονόματα όπως ο Σωκράτης Μάλαμας (αριστερά), η Λένα Αλκαίου, η Κατερίνα Κούκα, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Πέτρος Γαϊτάνος, αλλά και τοπικά χορευτικά και μουσικά συγκροτήματα τα τοπικά διαμερίσματα Σίνδου, Καλοχωρίου, Ν. Μαγνησίας και Διαβατών υποδέχονται τις φετινές εκδηλώσεις του «Έχέδωρου του Πολιτισμού».
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που πραγματοποιείται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Εχεδώρου.
Η αυλαία των εκδηλώσεων άνοιξε την Δευτέρα 10 Αυγούστου στη Σίνδο με τη συναυλία των Παλιών Διαβατών (σε ένα αφιέρωμα στο ελληνικό τραγούδι) και πέφτει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στα Διαβατά με τη συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου, του Γιώργου Ανδρέου και του Μανόλη Καρατίνη.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Στόχος των εκδηλώσεων είναι η όσο το δυνατόν ευρύτερη προβολή και διάχυση της τοπικής πολιτιστικής παραγωγής σε όλους τους κατοίκους του δήμου. Το φετινό πολιτιστικό πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να παρουσιαστεί η τοπική πολιτιστική παραγωγή, αλλά και να φιλοξενηθούν μεγάλα σχήματα με σοβαρή και αξιόλογη παρουσία στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού.
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός, με πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη και την πρόοδο, σχεδίασε και υλοποιεί το πολιτιστικό πρόγραμμα, με εκδηλώσεις σε όλους τους χώρους της τέχνης και περιλαμβάνει αφιερώματα, μουσικές, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις με κεντρικό στόχο ένα δροσερό, ευχάριστο πολιτιστικό καλοκαίρι».
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στη Σίνδο (αύλιος χώρος παλιού Δημ. Σχολείου), στο Καλοχώρι (Κεντρική πλατεία), στη Ν. Μαγνησία ( Μεγάλο Πάρκο) και στα Διαβατά (Αύλιος χώρος Γυμνασίου). Είσοδος ελεύθερη.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΙΝΔΟ
-Δευτέρα 10 Αυγούστου 21.00
Παλιοί Διαβάτες (αφιέρωμα στο ελληνικό τραγούδι)
-Τρίτη 11 Αυγούστου 21.00
Κώστας Σιδηρόπουλος (λαϊκοποντιακή βραδιά)
-Τετάρτη 12 Αυγούστου 21.00
Λαογραφικά συγκροτήματα Πωγωνίου Βορείου Ηπείρου
-Πέμπτη 13 Αυγούστου 21.00
Μουσικοχορευτική – παραδοσιακή βραδιά με το Λαογραφικό Σύλλογο Σίνδου «Ρόδακας»
-Παρασκευή 14 Αυγούστου 19.00
Περιφορά Εικόνας και Ιερών Λειψάνων
και στις 21.00 συναυλία Σωκράτη Μάλαμα
-Σάββατο 15 Αυγούστου 21.00
Βραδιά Ταβέρνας από τον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Σίνδου «Εχέδωρος» με το μουσικό σχήμα του Γ.Ξενίδη
-Κυριακή 16 Αυγούστου 21.00
Νεανικά χορευτικά σχήματα ομογενών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
και Αμαντέους (μουσικό συγκρότημα).

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ
-Πέμπτη 27 Αυγούστου 21.00
Συναυλία Πέτρου Γαϊτάνου
-Παρασκευή 28 Αυγούστου 21.00
Μουσική παράσταση από τα σχήματα: ορχήστρα πνευστών «Γκολένιωβ» (Πολωνία) και ορχήστρα «Magic Brass» (Λαμία).
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
-Δευτέρα 31 Αυγούστου 21.00
Χοροί και τραγούδια από τα ΚΑΠΗ Ιωνίας
-Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 21.00
Χορευτικό παραδοσιακό συγκρότημα : Τμήμα επιδείξεων Ιωνίας του ΠΟΔΕ
-Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 21.00
Συναυλία με τις Κατερίνα Κούκα και Λένα Αλκαίου
-Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 21.00
«Μια Σμυρνιά στο παραθύρι» - χοροί και τραγούδια από τον Σύλλογο Μικρασιατών Ιωνίας

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑ ΔΙΑΒΑΤΑ
-Παρασκευή 28 Αυγούστου 21.00
Βραδιά ομογενών
-Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 21.00
Χορευτικά παραδοσιακά συγκροτήματα (τμήμα επιδείξεων Ιωνίας του ΠΟΔΕ, Πολιτιστικού Συλλόγου εργατικών κατοικιών «Μακεδονία» Ιωνίας)
-Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 21.00
Χορευτικά από τα ΚΑΠΗ Ιωνίας, και από το Σύλλογο Γυναικών Διαβατών
-Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 21.00 (Πλατεία Δημοκρατίας Διαβατών)
Αφιέρωμα στον Πόντο με το Σύλλογο Ποντίων «Α.Υψηλάντης»
-Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 21.00
Θεατρική παράσταση «Ένας αριστοκράτης Κερατάς» (Ζωρζ Νταντέν) του Μολιέρου από το Θεατροδρόμιο σε σκηνοθεσία Παύλου Λιάρου
-Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 21.00
Συναυλία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον Γιώργο Ανδρέου και Μ.Καρατίνη.
Μα σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα λειτουργούν σε όλους τους χώρους εκθέσεις φωτογραφίας, χαρακτικής, ζωγραφικής, βιτρώ και λαογραφικών αντικειμένων.Δόθηκε στην κυκλοφορία ο νέος κόμβος του ΥΠΕΧΩΔΕ στην στροφή ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ!
ΠΡΟΣΟΧΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ Μέχρι να μπούνε τα φανάρια και για όσους "αγαπούν" ιδιαίτερα τις νησίδες και τους στήλους των σημάνσεων.

Οι επταήμερες εκδηλώσεις του Μεσαίου Θεσαλονίκης

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των επταήμερων εκδηλώσεων που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσαίου Θεσσαλονίκης «Ο Πόντος» από τις 31 Ιούλη μέχρι τις 6 Αυγούστου με την ευκαιρία της γιορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Στις επταήμερες εκδηλώσεις , συμμετείχαν χορευτικά συγκροτήματα από την Τιφλίδα της Γεωργίας που εντυπωσίασε με την παρουσίαση του, από τον Μορφωτικό Ποντιακό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου Κοζάνης που παρουσίσε το θεατρικό δρώμενο "Μωμόγεροι" , καθώς και το μεγάλο χορευτικό του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσαίου.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε μουσικές εκδηλώσεις,θεατρικές παραστάσεις και λαική βραδιά.
Την Τετάρτη 5 Αυγούστου έγινε ο Μέγας Εσπερινός και η περιφορά της εικόνας της Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος και στο τέλος ο σύλλογος του Μεσαίου παρουσίασε στο προαύλιο της εκκλησίας διάφορους ποντιακούς χορούς
.

Φωτογραφίες απο την εντυπωσική παρουσίαση του χορευτικού συγκροτήματος της ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δόθηκε στην κυκλοφορία ο νέος κόμβος του ΥΠΕΧΩΔΕ στην στροφή ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ!
-----------.---------------
ΠΡΟΣΟΧΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ Για όσους "αγαπούν" ιδιαίτερα τις νησίδες και τους στήλους των σημάνσεων και μέχρι να μπούνε τα φανάρια!

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2009


Αίτημα των κατοίκων της περιοχής
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009 07:00
«Να κλείσει το λατομείο στο Μεσαίο»
Θεσσαλονίκη,
Να κλείσει οριστικά το λατομείο του Μεσαίου στο νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και να μην ανοίξουν άλλα, διεκδικούν κάτοικοι και φορείς των οικισμών Μεσαίου - Πετρωτού - Μονολόφου - Ν. Φιλαδέλφειας, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της τοπικής Οικολογικής Κίνησης, Γεώργιο Τζίκα.
Οι κάτοικοι επιπλέον ζητούν να αποχαρακτηριστεί η περιοχή από λατομική και να προχωρήσει η προβλεπόμενη από το νόμο αποκατάσταση της γης τόσο του συγκεκριμένου λατομείου όσο και άλλων που σήμερα είναι ανενεργά.
Οπως ισχυρίστηκε ο κ. Τζίκας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι απαιτούμενες άδειες λειτουργίας που λήγουν το 2017 έχουν δοθεί παράνομα στο λατομείο. Παράλληλα, υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Καλλιθέας, η οποία ζητεί να ακυρωθεί η σύμβαση μίσθωσης της γης του λατομείου, που υπέγραψε η πρώην Κοινότητα Μεσαίου.
Η απόφαση προβλέπει να προβεί ο δήμος σε όλες τις δικαστικές ενέργειες για την ακύρωση της άδειας λειτουργίας του λατομείου, ενώ με άλλη απόφαση του 2007 το δημοτικό συμβούλιο ζητεί ομόφωνα να μην εγκριθεί η περιβαλλοντική μελέτη του λατομείου.
Τα σχετικά έγγραφα έχουν ήδη κοινοποιηθεί στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης.
ΠΗΓΗ:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (Έντυπη έκδοση) Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009 07:00

Συμβολικός αποκλεισμός λατομείου στην Καλλιθέα Θεσσαλονίκης . 16-07-2009
Σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου, που οδηγεί στο λατομείο του Μεσαίου στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν σήμερα περίπου 150 κάτοικοι του δήμου Καλλιθέας, ζητώντας καλύτερες συνθήκες λειτουργίας του, καθώς -όπως υποστηρίζουν- ο κοντινός οικισμός αντιμετωπίζει προβλήματα ηχορρύπανσης και μικρών -ακίνδυνων- ρωγμών στα κτίρια από τις εκρήξεις εξόρυξης, ενώ η παραγόμενη σκόνη επικάθεται σε σπίτια και αυλές. Κατά τον δίωρο αποκλεισμό (9-11 το πρωί), το λατομείο παρέμεινε εκτός λειτουργίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Καλλιθέας, Δημήτρης Σαραμάντος, ο οποίος προανήγγειλε το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων από Σεπτέμβριο, με κλείσιμο και της παλαιάς εθνικής οδού.
Σύμφωνα με τον κ.Σαραμάντο, οι κάτοικοι δεν διεκδικούν στην παρούσα φάση το κλείσιμο του λατομείου, αφού οι συμβάσεις ανανέωσης της ενοικίασης του χώρου και λειτουργίας του, που υπεγράφησαν το 1997, λήγουν το 2012 και το 2017 αντίστοιχα. Αυτό που ζητούν είναι η αυστηρή τήρηση των μέτρων για την καλή λειτουργία του, όπως η συχνή χρήση του σαρώθρου για τη σκόνη, αλλά και του βυτίου που καταβρέχει τον δρόμο, ώστε να μη «σηκώνεται» κονιορτός.
«Υπάρχουν ημέρες, όπως η χτεσινή, που η σκόνη μοιάζει περισσότερο με ομίχλη, ενώ οι εκρήξεις -οι οποίες ευτυχώς δεν είναι τόσο συχνές όσο παλιά- προκαλούν δονήσεις σαν μικρούς σεισμούς, ανησυχώντας τους κατοίκους», είπε χαρακτηριστικά ο κ.Σαραμάντος και πρόσθεσε ότι ο κύριος όγκος του λατομείου-συνολικής έκτασης 256 στρεμμάτων- απέχει από το παλαιό οικισμό περίπου 1.200 μέτρα, αλλά μια επέκτασή του, που έγινε το 1994, κινείται στα όρια της επιτρεπόμενης απόστασης από το νόμο (1.000 μέτρα).
Πρόταση των κατοίκων και του δήμου είναι η μεταφορά του λατομείου -που λειτουργεί από το 1972- σε έναν από τους δύο λατομικούς χώρους, που λειτουργούν μακριά από το χωριό, εντός χρονοδιαγράμματος τριών έως τεσσάρων ετών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ανταπόκριση στο αίτημά τους. Κατά τον κ.Σαραμάντο, κάτοικοι της περιοχής έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να ακυρωθεί η εξαγγελθείσα λειτουργία άλλων δύο λατομείων.
ΠΗΓΗ:www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ
Hμερομηνία : 16-07-09
Copyright: http://www.kathimerini.gr